Akreditacija u Domu zdravlja Bihać

 

Zahtjevi za poboljšanje kvalitete i zadovoljstva korisnika usluga su pojmovi o kojima se u svijetu govori i posvećuje velika pažnja. Po donošenju Zakona o kvalitetu i akreditaciji, sve zdravstvene ustanove su obavezne ući u proces ocjene, a potom akreditacije. Zakon uređuje sistem poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, postupak akreditacije zdravstvenih ustanova na dobrovoljnoj osnovi, i identificira sudionike u poboljšanju kvalitete i sigurnosti zdravstvenih ustanova. Na osnovu zakona u FBiH je utemeljena Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ).

AKAZ je ovlašteno tijelo u oblasti poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditacije.

Dom zdravlja Bihać je procesu unapređenja kvalitete posvetio značajniju pažnju krajem 2012. godine kada je potpisan ugovor sa AKAZ-om o edukaciji prve grupe zaposlenih iz oblasti unapređenja kvalitete. Trenutno se radi na izradi politika, procedura, strategije i plana unapređenja kvalitete za narednu godinu.

 

Dom zdravlja Bihać u ovom trenutku nastoji stvoriti određene preduvjete, odnosno dobre međuljudske odnose za koje je karakteristična kultura organizacije bazirana na poštovanju, timskom radu i toleranciji. Dobra organizacija, uspješna komunikacija s pretpostavljenim i suradnicima, edukacija kadra jesu elementi poboljšanja organizacije kulture kojima će u narednom periodu Dom zdravlja Bihać posvetiti veliku pažnju.

Vrijedno pažnje u procesu unapređenja kvaliteta u zdravstvu jeste Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Bihać.

Naime, Centar za mentalno zdravlje je započeo pripreme za akreditaciju Pismom namjere i edukacijama 2012. god., te pristupio akreditaciji 01.09.2013. god. Tokom ove godine u našem CMZ-u su vrijedno radili na dokumentaciji potrebnoj za akreditaciju. Naš Centar za mentalno zdravlje je prvi Centar na nivou Federacije koji je ocijenjen i samim tim su ispunjeni uslovi za akreditaciju.

2012 Dom zdravlja Bihac