ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA BIHAĆ

Broj: 2099/12

Bihać, 11.12.2012. godine

 

Na osnovu člana 29. Statuta ZU Dom zdravlja Bihać (prečišćeni tekst), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 1079/12, pozitivnim mišljenjem Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike broj 09-49-8085-2/12 i Zaključkom Upravnog odbora broj: 1279/12 od 07.12.2012., direktor ZU Dom zdravlja Bihać, raspisuje

JAVNI OGLAS

za davanje u zakup dijela prostora zdravstvenog kapaciteta 

 

 1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup dijela prostora zdravstvenog kapaciteta prema tabeli
  R.b Ulica Površina u m2
  Namjena prostora
  zdravstvenog kapaciteta
  Početna cijena 
  1 m2 zakupnine sa PDV
  1. Put V Korpusa bb 124 m2
  Zdravstvena djelatnost / grana
  gastroenterologije,
  hematologije, kardiologije i
  imunologija sa reumatologijom

   

  15,00 KM

   

 2. Prostor zdravstvenog kapaciteta se daje u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 godina.
 3. Pravo učešća na ovom oglasu imaju pravna i fizička lica.
 4. Prijave na oglas sa nazivom i adresom podnosioca predaju se na protokol u zgradi Doma zdravlja Bihać ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za davanje u zakup dijela prostora zdravstvenog kapaciteta ZU Dom zdravlja Bihać", NE OTVARAJ, na adresu ZU Dom zdravlja Bihać Put V Korpusa bb.
 5. Podnosilac prijave je dužan uz prijavu priložiti uplatnicu na iznos od 50,00 KM garantnog priloga za ozbiljnost ponude. Naznačeni iznos se može uplatiti na žiro račun ZU Dom zdravlja Bihać broj: 1610350000340027 kod Raiffeisen bank Bihać.
 6. Podnosilac prijave je uz prijavu dužan dostaviti Rješenje o registraciji kod nadležnog suda ili izdatog od strane organa uprave kojim pokazuje da je registrovan za obavljanje djelatnosti određene u namjeni prostora zdravstvenog kapaciteta. Ukoliko se radi o fizičkom licu, po konačnom rangiranju, potrebno je da u roku od 60 dana obavi registraciju djelatnosti predviđenih javnim oglasom. Ako to ne ispoštuje, prednost se daje narednom sa rang liste.
 7. Potvrdu banke o solventnosti.
 8. Javni oglas ostaje otvoren 7 dana od posljednjeg dana objavljivanja, a objavit će se na Web stranici Doma zdravlja Bihać.
 9. Prostor zdravstvenog kapacitetaće se dati u zakup licu koje ponudi veću cijenu po m2.
 10. Ukoliko lice koje ostvari pravo na davanje u zakup prostora po Javnom pozivu odustane od istog, povrat sredstava uplaćen na ime depozita neće mu se izvršiti.

DIREKTOR :

Dr. AZRA HASIĆ ĆEHIĆ

 

2012 Dom zdravlja Bihac