Obavijest o redovnim sistematskim pregledima

 

U sklopu redovnih aktivnosti ZU Doma zdravlja Bihać, a u skladu sa zakonskom obavezom vršenja sistematskih pregleda i vršenja nadzora nad provođenjem sistematskih pregleda, Služba za zdravstvenu zaštitu djece obavještava škole, roditelje i učenike da će od 12. februara/ veljače 2019. pa naredne četiri sedmice vršiti sistematske preglede učenika svih III. V. i VII. razreda osnovnih centralnih i područnih škola u Gradu Bihaću.

Sistematski pregled se odnosi na ljekarsku provjeru vida, sluha, grla, srca, pluća i eventualnih deformiteta i nedostataka u razvoju lokomotornog aparata. Osim toga prikupljaju se podaci vezani za antropometrijska mjerenja školske djece koja se unose u bazu, u kojoj se vrši daljnja analiza i evaluacija podataka.

Učenici III.,V. i VII. razreda svih osnovnih škola su ciljna skupina sistematskih pregleda koje vrši tim sastavljen od dvije medicinske sestre iz Doma zdravlja na čelu sa spec.pedijatrom. Svi podaci o općem stanju djece, težini, visini i ostalim mjerenjima biti će upisani u đačke kartone, a roditelji će također biti upoznati sa svime, naročito u slučajevima gdje je potrebna daljnja dijagnostika i obrada djeteta.

Stručno osoblje Službe za zdravstvenu zaštitu djece ZU Doma zdravlja BIhać će sprovoditi sistematske preglede u terminima dogovorenim sa školama, a ove sistematske preglede prate i redovni sistematski pregledi Službe za zubozdravstvenu zaštitu ZU Dom Zdravlja Bihać.

2012 Dom zdravlja Bihac