Stručno vijeće

Stručno vijeće zdravstvene ustanove je savjetodavni organ direktoru. Članove stručnog vijeća, na prijedlog šefova organizacionih jedinica zdravstvene ustanove, uz ravnopravnu zastupljenost oba pola, imenuje direktor. 

U radu stručnog vijeća mogu učestvovati i zdravstveni saradnici. Bliže odredbe o načinu rada i odlučivanja stručnog vijeća biće uređene poslovnikom o radu stručnog vijeća zdravstvene ustanove, na koji saglasnost daje direktor zdravstvene ustanove. 

Stručno vijeće zdravstvene ustanove: 

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz oblasti stručnog rada ustanove; 
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti zdravstvene ustanove; 
 • predlaže stručne osnove za program rada i razvoja zdravstvene ustanove; 
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete i bezbjednosti rada u zdravstvenoj ustanovi; 
 • daje upravnom odboru i direktoru mišljenja i prijedloge u pogledu organizacije rada i uslova za razvoj zdravstvene djelatnosti u skladu sa finansijskim mogućnostima; 
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, te stručno usavršavanje iz oblasti subspecijalnosti zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za potrebe zdravstvene ustanove; 
 • predlaže upravnom odboru obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove; 
 • brine se o provođenju unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ustanove; 
 • obavlja i druge poslove propisane statutom. 

 

Stručno vijeće ZU Dom zdravlja Bihać u sastavu:

 1. Korčić dr Zemira
 2. Cerić dr Katmerka
 3. Džinić dr Orhan
 4. Nokić-Čolaković dr Merima
 5. Mašić dr Maja
 6. Mahmić dr Meldiana
 7. Kajtezović dr Suada
 8. Hambelić dr Ekrema
 9. Kadić dr Fehim

 

Etički komitet 

Etički komitet zdravstvene ustanove je organ koji obezbjeđuje obavljanje djelatnosti ustanove na načelima etike i medicinske deontologije. 

Etički komitet imenuje upravni odbor zdravstvene ustanove i sačinjava ga najmanje devet članova, uz ravnopravnu zastupljenost oba pola, s tim da najmanje jedan član etiĉkog komiteta treba biti predstavnik nemedicinskih struka i najmanje dva člana koji nisu radnici zdravstvene ustanove. 

Upravni odbor imenuje i zamjenike članova etičkog komiteta. Mandat, način izbora, kao i način finansiranja etiĉkog komiteta uređuje se statutom zdravstvene ustanove. Etički komitet donosi poslovnik o svome radu. Dvije ili više zdravstvenih ustanova mogu imenovati zajednički etički komitet. 

Etiĉki komitet Doma zdravlja Bihać: 

 • prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove, 
 • daje saglasnost za provođenje medicinskih i nauĉnih ispitivanja, kao i kliniĉkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi, koja se smatra prethodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od strane nadleţnog organa, 
 • bavi se analizom i prijedlozima propisa iz oblasti zdravstva sa aspekta etike i medicinske deontologije,
 • prati povrede prava pacijenata i sistemski radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, 
 • sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti zdravstva,
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove. 

 

 Etiĉki komitet Doma zdravlja Bihać i sastavu:

 1. Grgić dr Štefica
 2. Muhamedagić dr Naida
 3. Smajić Sabina, mr.sci.prof.def.logoped
 4. Isić dr Melisa
 5. Uremović Ivan
 6. Pjatnicki Đurđica
 7. Čataković Gorica
 8. Kurić Ismet

 

Komisija za lijekove 

Članovi komisije:

 • mr.ph. Halkić Dijana, spec. medicinske biohemije, predsjednik
 • Zulić dr Almira, spec. pneumoftiziolog, član
 • Ljubijankić dr Jasminka, spec. ortodoncije, član
 • Bajraktarević dr Aida, spec. pedijatar, član
 • Ibrahimpašić dr Aida, spec. fizikalne medicine, član

 

Komisija za lijekove zdravstvene ustanove je organ koji obezbjeđuje provođenje: 

 • svih aktivnosti u vezi sa primjenom lijekova i medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi; 
 • kliniĉkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi; 
 • šestomjesečnog finansijskog izvještavanja o kliniĉkim ispitivanjima lijekova i medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi, za potrebe direktora i upravnog odbora; 
 • praćenje, preduzimanje mjera za izbjegavanje i smanjivanje nuspojava lijekova i medicinskih sredstava, kao i koordinisanja aktivnosti u vezi sa prijavom nuspojava lijekova i medicinskih sredstava nadležnom državnom organu u skladu sa propisom o lijekovima i medicinskim sredstvima;
 • predlaganja liste lijekova i medicinskih sredstava koji se primjenjuju u zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa zakonom; 
 • praćenja potrošnje lijekova i medicinskih proizvoda, te predlaganja mjera za racionalnu upotrebu lijekova i medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi; 
 • preduzimanje mjera sa ciljem izbjegavanja interakcija, terapijskog dupliciranja ili pojave alergije kod upotrebe lijekova u zdravstvenoj ustanovi; 
 • pripremanja tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabavki lijekova i medicinskih sredstava; 
 • i drugih poslova u skladu s ovim zakonom, kao i propisom o lijekovima i medicinskim sredstvima. 

Komisiju za lijekove imenuje upravni odbor zdravstvene ustanove i čini ga najmanje pet članova koji se imenuju iz redova specijalista medicine, farmacije i stomatologije, uz ravnopravnu zastupljenost oba pola. 

 

Komisija za poboljšanje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvenih usluga

Članovi komisije:

 • Adaleta Ćehić, dipl.med.sestra-koordinator kvaliteta
 • Nokić-Čolaković dr Merima, spec. pedijatar- člann
 • Halilagić Renata, bachelor ekonomije- član
 • Cerić dr Katmerka, spec. p/o medicine-član
 • Fatkić Ahmed, bachelor prava-član

 

Komisija za poboljšanje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvenih usluga je stručno tijelo zdravstvene ustanove koje obavlja poslove i zadatke u pogledu uspostave sistema poboljšanja kvaliteta i bezbjednosti zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi, kao i druge poslove utvrđene propisima o sistemu poboljšanja kvaliteta, bezbjednosti i akreditaciji u zdravstvu. 

 

Komisija za unutrašnji nadzor nad stručnim radom zaposlenika 

Članovi komisije:

 • Mahmić dr Meldiana, spec.fizikalne medicine i rehabilitacije -predsjednik
 • Jusufagić dr Ademir, spec. stomatološke protetike-član
 • Džinić dr Alma, spec.fizikalne medicine i rehabilitacije-član
 • Cerić dr Katmerka, spec.p/o medicine-član
 • Midžić Željka, viša medicinska sestra-član

 

Komisiju za unutrašnji nadzor bira Upravni odbor iz reda zaposlenika Ustanove na period od 4 godine. Članovi komisije su zdravstveni radici sa dugogodisnjim radnim iskustvom visokim moralnim vrijednostima. Komisija ima 5 članova. Za predsjednika komisije bira se osoba sa visokom strucnom spremim zdravstvenog usmjerenja i sa završenom specijalizacijom. Komisiju imenuje Upravni odbor na prijedlog direktora Ustanove. Pri radu Komisija moze koristiti strucnu pomoc od strane strucnjaka iz oblasti drustvenih znanosti (pravnika, psiholioga isl). Komisija za UN sacinjava godisnji plan provođenja unutrasnjeg nadzora.

 

Komisija za prigovore pacijenata

Članovi komisije:

 • Cerić Ismar, bachelor prava- predsjednik
 • Okanović dr Amel, spec.psihijatar- član
 • Kajtazović dr Jasmina, spec.oralne medicine i paradontologije- član
 • Felić Amra, bachelor zdravstva- član
 • Stambolija Emilija, dipl.socijalni radnik- član

 

Komisija za prigovore pacijenata formira se radi osiguranja primjene i praćenja poštivanja prava pacijenata. Zadatak Komisije za prigovore pacijenata je da:

 • blagovremeno razmatra prigovore pacijenata i sačinjava izjašnjenja na izjavljene prigovore za direktora Doma zdravlja,
 • vodi evidencije o vrstama i učestalosti prigovora po organizacionim jedinicama i na nivou Doma zdravlja,
 • analizira statistiku i izvlači pouke za praksu,
 • prati aktivnosti na unapređenju zaštite i poštivanja prava pacijenata na nivou Doma zdravlja kao rezultat prigovora,
 • analizira pohvale i sugestije pacijenata i o istim upoznaje direktora Doma zdravlja.

 

Komisija za reviziju bolovanja

Članovi komisije:

 • Grgić dr. Štefica-predsjednik
 • Šertović dr Sead-član
 • Ibrahimpašić dr.Aida - član

 

Prvostepena ljekarska komisija utvrđuje privremenu spriječenost za rad preko 42 dana. Članove komisije imenuje direktor. Komisija ima 3 člana od kojih najmanje jedan treba da je ljekar specijalista medicine rada.

 

Komisija za internu kontrolu

Članovi komisije:

 • Halilović dr Sajra
 • Sarajlić Maja
 • Hrustanović Alen

 

Komisija za internu kontrolu: PRAVILNIK O INTERNOJ KONTROLI I UNUTRASNJEM NADZORU

Direktor imenuje komisiju za IK

 1. Komisija se sastoji od najmanje 3 clana; internu kontrolu rada i poslovanja ZU DZ u smislu ovog pravilnika vrsi po nalogu direktora
 2. Članovi komisije su zaposleni u ZU DZ Bihac i nisu posredno odgovorni i nadlezni za obavljanje pojedinih aktivnosti koje su predmet interne kontrole
 3. Komisija provodi internu kontrolu postupaka , procedura i nacina izdavanja racunovodstvenih, financijskih i drugih internih dokumenata te funkcionisanje informacijskih tehnologija i zastite podataka a u skladu sa usvojenim aktima
 4. Komisija vrsi internu kontrolu u smislu odredbi člana 9 i 11 ovog pravilnika
 5. Svaku nepravilnost u radu i poslovanju ZU DZ Bihac komisija treba dokumentirati

 

Komisija za javne nabavke

Članovi komisije:

 • Pjatnicki Đurđica-predsjednik
 • Šehić Indira-član
 • Zjakić Zlatan-član
 • Sarajlić Maja-sekretar komisije

 

Komisija za javne nabavke - Zakon o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik BiH 49/04)

Za provođenje postupaka javne nabavke ugovorni organ obavezan je imenovati Komisiju za nabavke. 

Rad Komisije za javne nabavke obuhvata sljedeće: 

 1. Komisija djeluje u ime ugovornog organa, u granicama datog ovlaštenja; 
 2. Komisija, nakon okončanog postupka, daje ugovornom organu preporuku, zajedno s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke; 
 3. Konačnu odluku o dodjeli ugovora donosi ugovorni organ, koji snosi odgovornost za javnu nabavku. Ugovorni organ može prihvatiti ili odbaciti preporuku Komisije za javne nabavke. Ukoliko ugovorni organ ne prihvati preporuku Komisije, on je dužan sastaviti zapisnik o razlozima neprihvatanja preporuke Komisije; 
 4. Komisija djeluje od dana donošenja odluke o njenom formiranju do okončanja svih poslova vezanih za javnu nabavku koje joj u pismenoj formi povjeri ugovorni organ ili do donošenja odluke o prekidu postupka javne nabavke; 
 5. Komisija odluke donosi na sastancima prostom većinom glasova, putem javnog glasanja; 
 6. Odluke Komisije unose se u zapisnik. U zapisniku se navode razlozi na osnovu kojih je Komisija donijela odluku, isti se obrazlažu i u zapisnik se unosi stav svakog člana Komisije s izdvojenim mišljenjem. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije koji su učestvovali u radu i koji su prisutni; 
 7. Član 9. Zakona, koji se odnosi na povjerljivost, izričito se primjenjuje na sve članove Komisije, članove angažirane izvan ugovornog organa, kao i stručnjake koje je angažirala i imenovala Komisija; 
 8. Svaki član Komisije, bilo da je zaposlenik ugovornog organa ili član angažiran izvan ugovornog organa, kao i stručnjak angažiran izvan ugovornog organa, može učestvovati u radu Komisije tek nakon što potpiše izjavu o nepristrasnosti u odnosu na ponuđače i izjavu o povjerljivosti; 

(2) Izvještaj o broju i predmetu sastanaka Komisije, uključujući i zapisnike sa sastanaka, priprema se i prilaže uz izvještaj o ukupnom postupku dodjele ugovora, pripremljenom u skladu s članom 41. Zakona te, u određenim slučajevima, u skladu s članom 45. stav (3) Zakona

 

Komisija za dopunski rad

Komisija za dopunski rad obavlja poslove i zadatke koji se odnose na utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika-zaposlenika Doma zdravlja Bihać.

Članovi komisije:

 • Mahmić dr Meldiana-predsjednik
 • Mujadžić dr Kimeta
 • Kukolj dr Jasna
 • Hambelić dr Ekrema
 • Pjatnicki Đurđica

 

 PRVOSTEPENA LJEKARSKA KOMISIJA-za provjeru zdravstvene sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine 

 1. Šertović dr Sead, predsjednik...........................zamjenik Ramić dr Zlata
 2. Ižaković dr Andrej, član..................................zamjenik Bašagić dr Edin
 3. Hadžić Nermina, član.....................................zamjenik Jakovac Ivanka

 

ODBOR ZA UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM

 1. Ljubijankić dr Jasminka, rukovodilac Ustanove
 2. Ćehić Zijad,referent za upravljanje med.otpadom
 3. Zirić Maida
 4. Kasum Aida
 5. Lelić Sandra
2012 Dom zdravlja Bihac