Upravni odbor Doma zdravlja Bihać 

 

Organ upravljanja u Domu zdravlja je Upravni odbor. 

Upravni odbor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać ima pet članova:

  • - predsjednik
  • - član
  • - član
  • - član
  • - član

 

Upravni odbor odlučuje o pitanjima vezanim za Statut Doma zdravlja, donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora, imenuje direktora na osnovu javnog konkursa uz saglasnost Kantonalnog ministra zdravstva, razrješava direktora, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,donosi akt o organizaciji i unutrašnjoj sistematizaciji i druge opšte akte u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, usmjerava , kontroliše i ocjenjuje rad direktora, odlučuje o pitanjima obavljanja djelatnosti radi koji je Dom zdravlja osnovan, rješava sva pitanja u vezi odnosa sa Osnivačem, podnosi Osnivaču izvještaj o poslovanju DZ, odgovara Osnivaču za rezultate poslovanja DZ, vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Direktor

 

Domom zdravlja rukovodi direktor, koji organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja.

Direktor Doma zdravlja vrši poslove organizacije i rukovođenja Doma zdravlja, odgovara za zakonitosti rada DZ, izvršava odluke, zaključke, smjernice i uputstva Upravnog odbora, odlučuje u prvom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima radnika zaposlenih u DZ, rješava o prigovorima korisnika zdr.zaštite, organizuje sprovođenje mjera zaštite na radu, donosi pojedinačne akte u okviru svoje nadležnosti, a u vezi sa obavljanjem registrovane djelatnosti DZ, vrši i druge poslove određene Zakonom, Statutom i općim aktima Doma zdravlja. Direktor je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana  i odgovoran je Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja Doma zdravlja.

 

2012 Dom zdravlja Bihac